Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler følgende:
Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af foreningens vedtægter på årsmødet 2007.
Bent Løvschal stopper som formand for FDS.
Skatteankenævnenes økonomiske råderum.

Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af foreningens vedtægter på årsmøde 2007

På årsmødet i 2006 gav Bent Løvschal tilsagn om, at bestyrelsen ville gå i dialog med de medlemsnævn der i forbindelse med årsmødet havde ytret ønske om ændring af FDS' vedtægter vedrørende valg af bestyrelse. Formålet med denne dialog skulle være at sikre, at fordele og ulemper ved en eventuel vedtægtsændring blev vurderet, samt at generalforsamlingen i 2007 i givet fald kunne få mulighed for at behandle velforberedte forslag.

Repræsentanter fra FDS' formandskab har med den baggrund afholdt møder med repræsentanter fra følgende skatteankenævn: Odense-Kerteminde, Århus og Midt-Vest, Ringkøbing.

For at imødekomme synspunkter fremsat på de omtalte møder, og efter en afvejning af fordele og ulemper ved forskellige ændringsmodeller, har bestyrelsen besluttet at fremsætte nedenstående forslag til ændring af vedtægternes § 5 og § 6.

Formålet med forslaget er på den ene side at fastholde valggrundlaget og som udgangspunkt dermed kontinuiteten i bestyrelsesgruppen i en 4-års bestyrelsesperiode, og samtidig på den anden side at give den enkelte partigruppe frihed til at ændre i sammensætningen af partiets bestyrelsesgruppe på efterfølgende ordinære generalforsamlinger, hvis partigruppen måtte ønske det.

Forslag til ændrede vedtægter:

Gældende vedtægter:

Valg af bestyrelse

§ 5

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges på følgende måde.

På grundlag af stemmetallene ved det senest afholdte folketingsvalg fordeles bestyrelsespladserne efter den d'Hondtske valgmetode blandt partier, der ved valget blev repræsenteret i Folketinget, eller på valgforbund mellem disse partier.

På den førstkommende ordinære generalforsamling afholdt i skatteankenævnenes ordinære funktionsperiode vælger det enkelte parti det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet. Samtidig vælger det enkelte parti et antal stedfortrædere, der mindst svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet.

Stedfortrædere skal vælges i prioriteret rækkefølge enten efter en samlet prioritering eller som prioriterede personlige stedfortrædere.

På efterfølgende ordinære generalforsamlinger kan det enkelte parti vælge at ændre sammensætningen af partiets bestyrelses- henholdsvis stedfortrædergruppe.

Stedfortrædere indkaldes ved et bestyrelsesmedlems forfald i den rækkefølge, de er valgt af det pågældende parti.

Bestyrelsesmedlemmer samt stedfortrædere herfor skal fratræde, hvis de enten udtræder af det parti, der har udpeget dem, eller udtræder af skatteankenævnet i løbet af skatteankenævnets funktionsperiode.

§ 5

Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse. Bestyrelsen består af 11 medlemmer, der vælges på følgende måde.

På grundlag af stemmetallene ved det senest afholdte folketingsvalg fordeles bestyrelsespladserne efter den d'Hondtske valgmetode blandt partier, der ved valget blev repræsenteret i Folketinget, eller på valgforbund mellem disse partier.

På den førstkommende ordinære generalforsamling afholdt i skatteankenævnenes ordinære funktionsperiode vælger det enkelte parti det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet. Samtidig vælger det enkelte parti et antal stedfortrædere, der mindst svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, der tilkommer partiet.

Stedfortrædere skal vælges i prioriteret rækkefølge enten efter en samlet prioritering eller som prioriterede personlige stedfortrædere.

Det enkelte parti kan på efterfølgende ordinære generalforsamlinger vælge et antal yderligere stedfortrædere.

Stedfortrædere indkaldes ved et bestyrelsesmedlems forfald i den rækkefølge, de er valgt af det pågældende parti.

Bestyrelsesmedlemmer samt stedfortrædere herfor skal fratræde, hvis de enten udtræder af det parti, der har udpeget dem, eller udtræder af skatteankenævnet i løbet af skatteankenævnets funktionsperiode.

Bestyrelsens konstituering

§ 6

Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter starten af skatteankenævnenes næste ordinære funktionsperiode.

Der afholdes konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af den generalforsamling, hvor den nye bestyrelse er valgt. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen efter forholdstalsvalgmåden formand og næstformand.

Vælger et parti at ændre sammensætningen af partiets bestyrelsesgruppe i løbet af bestyrelsesperioden afholdes der konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af den generalforsamling, hvor bestyrelsens sammensætning er blevet ændret. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen efter forholdstalsvalgmåden formand og næstformand.

Bestyrelsen nedsætter som led i sin konstituering et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt eventuelt et yderligere bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for formandskabets virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 6

Bestyrelsen tiltræder ved afslutningen af den generalforsamling, på hvilken den er valgt, og fratræder ved afslutningen af den første ordinære generalforsamling efter starten af skatteankenævnenes næste ordinære funktionsperiode.

Der afholdes konstituerende møde i umiddelbar forlængelse af den generalforsamling, hvor den nye bestyrelse er valgt. På det konstituerende møde vælger bestyrelsen efter forholdstalsvalgmåden formand og næstformand.

Bestyrelsen nedsætter et formandskab, der består af formanden, næstformanden samt eventuelt et yderligere bestyrelsesmedlem efter bestyrelsens bestemmelse. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for formandskabets virksomhed.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Vedtaget den 25. september 2006

Bent Løvschal stopper som formand for FDS

På grund af nye og store arbejdsmæssige udfordringer i sit civile job har Bent Løvschal meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og dermed stoppe som formand for FDS.

Efter samråd med bestyrelsen fratræder Bent Løvschal bestyrelses- og formandsposten ved afslutningen af årsmødet den 29. oktober 2007.

Som 1. stedfortræder for Venstres bestyrelsesgruppe i FDS blev Bjarne Berthelsen, Skatteankenævn Randers-Mariagerfjord valgt på årsmøde 2006. Bjarne Berthelsen tiltræder bestyrelsen efter afslutningen af årsmøde 2007.

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder bestyrelsen møde med henblik på valg af ny formand.

Skatteankenævnenes økonomiske råderum - orientering fra ankechef Bent Madsen

Foreningens bestyrelse har ønsket en kort orientering om nævnenes økonomi, mest i relation til "det lokale råderum" omkring særlige - mere sociale - tiltag.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at jeg er bekendt med, at der har været endog meget betydelige forskelle fra nævn til nævn under den kommunale organisering. Nogle nævn har været på studieture i udlandet, andre har ikke haft økonomi til at sende alle nævnsmedlemmer til de daværende delegeretmøder. Nogle har fået læderbetrukne kalendere, andre har ingen kalendere fået osv.

Overordnet betyder den statslige organisation, at der - også på dette område - nødvendigvis må ske en harmionisering.

Den samlede budgetramme for alle tre nævnstyper (skat, vurdering og motor) - altså i alt 49 nævn med 572 nævnsmedlemmer - udgør 2.121.000,- kr. Det dækker bl.a. transportgodtgørelse til nævnsmøder, diverse fortæring ved møder, mødelokaleleje mv. Til julefrokostarrangementer o.lign. er der fordelt 500 kr. pr. nævnsmedlem, som disponeres efter aftale med sekretariaterne. Arrangementer herudover disponeres centralt fra Ankecentret i Svendborg. Det hænger bl.a. sammen med, at der ikke kan ske en forholdsmæssig fordeling, som på rimelig måde tager hensyn til de nødvendigvis meget betydelige forskelle i udgiftsniveau som følge af geografien. Eksempelvis er et besøg i Landsskatteretten selvsagt betydelig dyrere for et nordjysk ankenævn end for nævnene i hovedstadsområdet.

Hvis der derfor i nævnene er ønsker om studieture eller andre særlige tiltag, bedes sekretariaterne fremsende ønskerne herom til Ankecentret vedlagt et økonomioverslag, hvorefter vi her tager stilling til ønsket. Det er min agt at tilstræbe, at der sker en ligebehandling af nævnene, og at alle ønsker i videst mulig omfang imødekommes indenfor en funktionsperiode.

Vi bliver også af og til spurgt om, ankesøjlen betaler for gaver mv. til nævnsmedlemmer. Også her betyder relative stramme budgetter, at vi må udvise tilbageholdenhed, og at det derfor er op til nævnene selv at beslutte - og finansiere - hvis man ønsker at markere nævnskollegaers personlige mærkedage. Ankesøjlen udviser opmærksomhed i forbindelse med nævnsmedlemmers dødsfald, ved jubilæum som nævnsmedlem og i andre særlige nævnsrelaterede situationer. Sekretariaterne vil være nærmere informeret herom.

Med venlig hilsen

Bent Løvschal

                         Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top