Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

FDS' nyhedsbrev 5/2007.
Nyhedsbrevet omhandler: Årsmødet 2007. Konstituering af bestyrelse.

 


Årsmøde 2007

FDS har i dagene 28. - 29. oktober 2007 afholdt årsmøde i Aalborg. I årsmødet deltog knapt 250 repræsentanter fra FDS' 30 medlemsnævn.

Med udgangspunkt i dagsordenen for generalforsamlingen blev der truffet følgende beslutninger og foretaget følgende valg:

 

1.   Valg af dirigent
Efter indstilling fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen FDS' næstformand Bjarne Petersen som dirigent.

 

2.   Beretning for foreningens virksomhed
FDS' formand Bent Løvschal aflagde beretning for foreningens virksomhed siden årsmødet i september 2006. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

3.   Fremlæggelse af revideret regnskab for regnskabsperiode afsluttet siden sidste ordinære generalforsamling
FDS' formand Bent Løvschal fremlagde det reviderede regnskab for 2006. Generalforsamlingen tog regnskabet til efterretning.
 

 

./.           4.   Ændring af foreningens vedtægter
Generalforsamlingen behandlede og vedtog bestyrelsens forslag til ændring af foreningens vedtægter. De nye vedtægter vedlægges til orientering.

              5.   Behandling af indsendte forslag
Der var ikke indsendt forslag til behandling på generalforsamlingen.

6.   Offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsens sammensætning blev præsenteret på generalforsamlingen - jf. nedenstående oversigt.

7.   Valg af revisorer
Generalforsamlingen valgte som revisor: Aase Jespersen, Billund og Niels Eilif Hansen, Århus. Som 1. revisorsuppleant valgtes Ole Marqweis, Maribo og 2. revisorsuppleant valgtes Hans Ole Jørgensen, Holbæk.

 

 

8.      Eventuelt

Årsmødet

I forlængelse af generalforsamlingen blev der givet følgende indlæg på årsmødet:

·        "Skatteankenævnene og SKATs indsatsstrategi"
Told- og skattedirektør Ole Kjær

·        Oplæg ved Skatteministeriets departementschef Peter Loft

·        "Landsskatteretten og skatteankenævnene"
Retspræsident Erik S. M. Hansen.

·        "Skatterådet på afveje? - det passive tilsyn med skatteankenævnene"
Professor Ole Bjørn.

·        Advokaten og skatteankenævnet
Advokat Tommy V. Christiansen, Århus.


 

De plancher, der blev anvendt i forbindelse med indlæggene kan ses på FDS' hjemmeside: www.fds.dk.


Bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere pr. 29. oktober 2007:

PARTI

BESTYRELSESMEDLEM

STEDFORTRÆDER

EGEN-

SKAB

A

Bjarne Petersen, Lolland-Falster

Kay Lundsgård, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

1. stedf.

A

Elise Pedersen, Odense-Kerteminde

Flemming Klindt Andersen, Lillebælt

2. stedf.

A

Anette Stæhr, Bornholm

Bent Kurt Christensen, Frederikssund

3. stedf.

B

Svend Thue Damgaard, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted

Birthe Mogensen, Syd- og Østsjælland med Øer

Pers.

stedf.

C

Laust Grove Vejlstrup, Thisted

Marianne Demant, Odense-Kerteminde

Pers.

stedf.

F

Birte Sterup, Bornholm

Keld Albrechtsen, Århus (Enhedslisten)

1. stedf.

Lars Lyngsdal, Århus (SF)

2.

stedf.

O

Mogens Christiansen, Frederiksberg

Dorthe Røhmann-Tofting, Sydvestsjælland

1. stedf.

Ole Møller, Odense-Kerteminde

2. stedf.

V

Bjarne Møller Bertelsen, Randers-Mariagerfjord

Lars Kristensen, Nærum

1. stedf.

V

Aksel Daugbjerg, Århus

Egon Hansen, Midt-Vest, Ringkøbing

2. stedf.

V

Richard Petersen, Sydsjælland

Inger Aasted, Sydvestjylland

3. stedf.

V

Leif Bæk, Horsens-Silkeborg-Skanderborg-Hedensted


Adresseliste over bestyrelsens medlemmer fremgår af FDS' hjemmeside: www.fds.dk.

Konstituering af bestyrelse

På det konstituerende bestyrelsesmøde, der blev afholdt i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen den 29. oktober 2007, konstituerede bestyrelsen sig med følgende formandskab:

·    Richard Petersen, Sydsjælland (V) - formand

·    Bjarne Petersen, Lolland-Falster (A) - næstformand

·    Laust Grove Vejlstrup, Thisted (C)


 

Med venlig hilsen

Richard Petersen

Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top