Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omfatter: Formands- og næstformandsmøde, strategiudvikling - ankenævn og sekretariater, statistik, synliggørelse af skatteankenævn, årsmødet.

Formands- og næstformandsmøde den 16. maj 2008

På bestyrelsesmødet den 29. februar 2008 blev det besluttet, at der i lighed med 2007 skal afholdes formands- og næstformandsmøde i foråret 2008.

 

Bestyrelsen har besluttet, at afholde formands- og næstformandsmødet fredag den 16. maj 2008, kl. 10-16 på Hotel H. C. Andersen, Odense. Bestyrelsen skal derfor allerede nu opfordre alle formænd og næstformænd til at reservere denne dag. Indbydelse og tilmelding vil ske elektronisk via mail direkte til samtlige formænd og næstformænd. Indbydelsen forventes udsendt pr. mail i løbet af april, når det endelige program for dagen er fastlagt.

 

Følgende emner vil efter de foreløbige planer indgå i programmet: den fremtidige tilrettelæggelse af uddannelse/vidensdeling mellem nævnene, de aktuelle strategiudviklingsperspektiver (se mere nedenfor), Skatteministeriets midtvejsevaluering vedrørende blandt andet udpegelsen af skatteankenævnsmedlemmer samt udfordringen med synliggørelse af skatteankenævnene.

 

 

Strategiudvikling - ankenævn og sekretariater

Den 8. februar 2008 blev der på Ankecentrets foranledning afholdt et strategiseminar med deltagelse af: Formandskabet i FDS, formand og næstformand i Vurderingsankenævnsforeningen, 2 motorankenævnsformænd, repræsentanter fra ankesøjlens samarbejds- og sikkerhedsudvalg.

Overordnet set var det tanken - i lyset af den nuværende klagesituation - at se på, om der er grund til at justere på det "apparat", som sekretariaterne, Ankecentret og nævnene udgør.

Udgangspunktet var den aktuelle situation - vel vidende, at den ikke nødvendigvis er den samme i 2010 - men den aktuelle situation med faldende klageantal i skatteankenævnene, stigende klagemængde til vurderingsankenævnene og endelig en klageportefølje til motorankenævnene, hvor tilgang og afgang harmonerer, men hvor der også på det allerseneste er tegn på stigende klagemængder.

De centrale spørgsmål for seminaret var:

1.      Er ankesøjlen (her ment i bred forstand som nævn og sekretariater) gearet til løsning af den aktuelle opgaveportefølje (tre nævnstyper, antal nævn, antal besluttende led, antal nævnsmedlemmer, antal sekretariater)?

2.      Har vi de rigtige opgaver i ankesøjlen, eller kan vi påtage os andre/nye klagebehandlingsopgaver?

3.      Er der behov for at revurdere strukturen i det samlede ankesystem på SKATs område?

På seminaret affødte debatten om besvarelsen af disse spørgsmål forskellige forslag/ideer/tanker, der blev drøftet. Som eksempler kan nævnes:

Ad. 1

Hvis man antager, at ankenævnene i bredeste forstand bør bestå af lægmænd, kan man så forestille sig disse "fusioneret" til ét nævn, der varetager alle klagetyper?

Kan man forestille sig, at skatteministeren i god tid før udnævnelsesperioden ser på om antallet af nævn, nævnsmedlemmer, den geografiske fordeling mv. er passende og foretager eventuelle reguleringer på alle disse parametre, med baggrund i den - på den tid - aktuelle klagesituation for de enkelte nævnstyper?

Kan man forestille sig, at alle sekretariater skal sekretariatsbetjene såvel skatte- som vurderingsankenævn og kan der i den forbindelse "flyttes" nævn mellem sekretariaterne?

Hvis ikke, kan man så forestille sig, at nogle sekretariater bliver (er) så små, at det ikke er muligt at opretholde det fornødne faglige miljø mv.?

Hvilken betydning har den indgåede tryghedsaftale for ansatte i SKAT og dermed i ankenævnssekretariaterne?

Ad. 2
Kan man med fordel tilføre skatteankenævnene opgaver, så som 1. klageinstans på moms, selskaber og klager vedrørende inddrivelse?

Ad. 3
I lyset af bl.a. Peter Lofts og Ole Kjærs bemærkninger på FDS’ årsmøde sidste år - men også i lyset af domstolsreformen, hvor klagesager efter behandling i Landsskatteretten nu starter i byretterne - kan man så forestille sig, at borgere/virksomheder kun skal have mulighed for at få prøvet deres sag ved en administrativ klageinstans, og hvorledes skal opgaverne i givet fald fordeles mellem Landsskatteretten og ankenævnene?

Med baggrunden i debatten på seminaret vil Ankecentret udarbejde en rapport med en række anbefalinger til skatteministeren i forhold til mulige justeringer og omlægninger af den nu kendte struktur omkring ankenævnene og deres sekretariater. Rapporten forventes afgivet til skatteministeren i løbet af april 2008.

På formands- og næstformandsmøde den 16. maj 2008 vil der blive lejlighed til at drøfte FDS’ holdninger i forhold til eventuelle justeringer af den samlede struktur.

Statistik vedrørende klagebehandlingen for 2007

Beholdningen af sager

Den 1. januar 2007 var der en beholdning af sager i skatteankenævnene på ca. 5.330. Ultimo året 2007 var beholdningen ca. 2.830 sager. Beholdningen er således faldet med ca. 2.500 sager i løbet af 2007.

Sagsantallet er opgjort pr. indkomstår, hvilket betyder, at hvis én person klager samtidigt til skatteankenævnet over f.eks. 2 indkomstår, vil det i statistikken tælle som 2 sager (uanset hvor mange forskellige spørgsmål den pågældende klage omfatter).

Tilgangen af sager

I 2007 har der været en tilgang af sager på 4.208. Udviklingen i tilgangen af sager i skatteankenævnene de seneste 3 år har været således:

2005

2006

2007

Tilgang af sager i skatteankenævnene

11.529

5.018

4.208

Tilgangen i 2007 ligger 16 % under niveauet i 2006 og 63 % under niveauet i 2005.

Afgangen af sager

Skatteankenævnene har i 2007 afsluttet 6.777 sager. Heraf er 1.137 sager tilbagekaldt og 5.640 sager er afgjort af nævnene. Fordelingen af udfaldet af de sager, som er afgjort af nævnene, fremgår af nedenstående tabel:

Procentfordeling af udfaldet af sagerne i skatteankenævnene:

1/1-31/12 2005

(12 mdr.)

1/1-30/6 2006

(6 mdr.)

1/7-31/12 2006

(6 mdr.)

1/1-31/12 2007

(12 mdr.)

Helt medhold

 18 %

 17 %

 17 %

 17 %

Delvist medhold

 21 %

 21 %

 19 %

 22 %

Stadfæstelse

 55 %

 56 %

 60 %

 55 %

Forhøjelse

   2 %

   2 %

   1 %

   1 %

Anden afgørelse

   4 %

   4 %

   3 %

   5 %

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %


Sagsbehandlingstid

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på afsluttede sager i skatteankenævnene har i 2007 været ca. 9,6 måneder (opgjort eksklusiv sager der har været berostillede og eksklusiv tilbagekaldte sager). Sagsbehandlingstiden er opgjort som det antal måneder, der forløber, fra sagen er modtaget i ankenævnssekretariatet, til der er truffet afgørelse af nævnet. Der er stor variation i den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nævnene imellem.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2007 er belastet af, at der i perioden er afsluttet en del gamle sager, som i nogle områder havde ophobet sig gennem flere år før fusionen pr. 1. november 2005. Sekretariater, som ikke har været belastet af sådanne gamle sager, har hjulpet med at få gjort disse gamle sager klar til behandling i nævnene. I 2007 er omkring 750 sager således forberedt i andre sekretariater end der, hvor de egentlig er "hjemhørende".

Synliggørelse af skatteankenævn - offentliggørelse af beretninger

Bestyrelsen har ved flere lejligheder drøftet, hvordan skatteankenævnene kan blive mere synlige i offentligheden. En oplagt mulighed for at synliggøre det enkelte skatteankenævn er at offentliggøre den beretning som skatteankenævnet netop nu har afgivet for perioden 1. juli 2006 - 31. december 2007.

En del skatteankenævn har allerede opnået offentlighedens bevågenhed ved at offentliggøre beretningen som bilag til en pressemeddelelse, der er sendt til de lokale medier. Beretningerne er på den måde blevet omtalt såvel i papirbårne som elektroniske medier.

Årsmøde den 2.-3. november 2008

I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at der afholdes årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center søndag-mandag den 2.-3. november 2008. Bestyrelsen skal derfor allerede nu opfordre alle nævnsmedlemmer til at reservere disse dage.

Med venlig hilsen

Richard Petersen

                                                                                                              Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top