Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 

Formands- og næstformandsmøde den 16. maj 2008

Som omtalt i nyhedsbrev 1/08 af 13. marts 2008 har FDS afholdt formands- og næstformandsmøde den 16. maj 2008.

 

På mødet havde deltagerne lejlighed til at drøfte den fremtidige tilrettelæggelse af uddannelse/vidensdeling mellem nævnene, de aktuelle strategiudviklingsperspektiver på ankenævnsområdet, Skatteministeriets midtvejsevaluering vedrørende blandt andet udpegelsen af skatteankenævnsmedlemmer samt udfordringen med synliggørelse af skatteankenævnene. Som afslutning på mødet gav Skattekommissionens formand Carsten Koch en orientering om det igangværende arbejde i kommissionen. Resultatet af kommissionens arbejde skal efter planen foreligge færdigt i februar 2009.

 

FDS's bestyrelse har fra mødets gruppedebat og plenumdrøftelser fået en række værdifulde input til det videre arbejde.

 

I forhold til strategiudviklingsperspektiverne for ankenævnsområdet vil bestyrelsen dels med baggrund i de synspunkter, der blev tilkendegivet på formands- og næstformandsmødet, dels i Ankecentrets rapport "Udviklingsperspektiver for ankenævnene og sekretariaterne" fastlægge en samlet forhandlingsstrategi for skatteankenævnenes område på et bestyrelsesseminar den 20. august 2008. Her vil der blive sat fokus på, hvilken betydning den aktuelle begrænsede tilgang af sager bør have på størrelsen af det enkelte skatteankenævn og på opbygningen af det samlede klagesystem på SKATs område.

 

På bestyrelsesseminaret vil bestyrelsen endvidere arbejde med ideer til udvikling af de uddannelsesinitiativer, der i indeværende og næste funktionsperiode bør tages fra FDS's side.

 

I forhold til skatteankenævnenes synlighed har bestyrelsen netop i et brev til skatteministeren opfordret til, at den elektroniske information omkring arbejdet i skatteankenævnene bliver langt mere tilgængelige på koncernen SKATs hjemmeside www.skat.dk end tilfældet er i dag. Mange af de oplysninger, der på formands- og næstformandsmødet blev efterspurgt i forhold til FDS's hjemmeside eksisterer således allerede på SKATs hjemmeside. Oplysningerne er imidlertid relativt svære at finde, hvorfor de ofte bliver overset.

 

Information om skatteankenævnene i forhold til den enkelte borger skal efter bestyrelsens opfattelse placeres på SKATs udadvendte hjemmeside frem for på FDS's mere indadvendte foreningshjemmeside målrette mod skatteankenævnsmedlemmer.

 

Resultatet af bestyrelsens overvejelser vil blive præsenteret på årsmødet den 2.-3. november 2008.

 

Det er muligt at se Ankecentrets rapport "Udviklingsperspektiver for ankenævnene og sekretariaterne" på FDS's hjemmeside (www.fds.dk) som link til dette nyhedsbrev.

 

 

 

Nye procedure i forhold til det passive tilsyn med skatteankenævnene

Med baggrund i et udredningsarbejde foretaget af retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard er der i forhold til udmøntningen af det passive tilsyn med ankenævnene udarbejdet nye procdure for behandling af indbragte ankenævnsafgørelser, der ønskes forelagt for Skatterådet.

 

Hovedformålet med de nye procedure har været at få fastlagt entydige retningslinjer for behandlingen af anmodninger fra ansatte i henholdsvis SKAT og ankenævnssekretariaterne om at få en ankenævnsafgørelse forelagt for Skatterådet.

 

Efter skatteforvaltningsloven kan Skatterådet ændre en ankenævnsafgørelse, når rådet finder, at denne er åbenbart ulovlig. Skatterådet er dog ikke forpligtet til at udnytte sin ændringskompetence og kan selv fastlægge en praksis for, hvornår rådet vil ændre en åbenbart ulovlig afgørelse. Skatterådet er endvidere berettiget til at etablere en praksis, hvorefter en åbenbart ulovlig ankenævnsafgørelse eksempelvis kun ændres, hvis denne har principiel og/eller stor provenumæssig betydning.

 

En ankenævnsafgørelse skal således ikke alene være forkert, den skal også være åbnenbart ulovlig for at Skatterådet kan ændre den.

 

En afgørelse kan efter de nye retningslinjer anses for åbenbart ulovlig, hvis den er:

·        i utvivlsom modstrid med en lov eller en bekendtgørelse, eller

·        i utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller

·        i utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

 

En afgørelse kan ikke anses for åbenbart ulovlig, hvis:

·        der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller

·        afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering.

 

Tilsynet med et ankenævns afgørelser defineres som et "passivt tilsyn". Heri ligger, at det enkelte sekretariat ikke har nogen selvstændig undersøgelsespligt. Kun når en erfaren medarbejder umiddelbart og uden undersøgelser vurderer, at en afgørelse vil være "åbenbart ulovlig", bør der derfor reageres.

 

Det fremgår af forretningsorden for skatteankenævn § 5 stk. 2, at det er sekretariatets opgave at bistå ved nævnets forhandlinger. "Sekretariatet skal herunder oplyse om sagens faktiske omstændigheder, dens retlige grundlag og om retspraksis på området. Såfremt nævnet overvejer en anden afgørelse end den indstillede, skal sekretariatet belyse konsekvenserne heraf for nævnet".

 

I det omfang et skatteankenævn således overvejer at træffe en afgørelse, der efter sekretariatets umiddelbare opfattelse er åbenbar ulovlig, har sekretariatet således pligt til at gøre skatteankenævnet opmærksom herpå og i den forbindelse oplyse, at sekretariatet i givet fald vil henlede ankechefens opmærksomhed herpå.

 

Det er muligt at se de nye retningslinjer (SKM2008.305.SKAT) på FDS's hjemmeside (www.fds.dk) som link til dette nyhedsbrev.

 

 

 

Ændring i FDS's bestyrelse

Birte Sterup (F), Skatteankenævn Bornholm fraflytter med udgangen af juli 2008 Bornholm og udtræder derfor af skatteankenævnet og FDS's bestyrelse.

 

Med virkning fra 1. august 2008 indtræder Lars Lyngsdal (F), Skatteankenævn Århus som nyt medlem af FDS's bestyrelse.

 

 

 

Årsmøde den 2.-3. november 2008

I lighed med sidste år afholdes der årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center fra søndag den 2. november 2008, kl. 12.00 til mandag den 3. november 2008, kl. 14.00.

 

Programmet for årsmødet er endnu ikke endeligt fastlagt, men til foreløbig orientering kan det oplyses, at der afholdes generalforsamling på årsmødets 1. dag og skatteministeren vil have et indlæg på årsmødets 2. dag.

 

Efter den aktuelle plan udsendes der indbydelser til årsmødet ultimo august 2008 med tilmeldingsfrist medio september 2008. Indbydelserne sendes direkte til det enkelte skatteankenævnsmedlems privatadresse.

 

Bestyrelsen skal allerede nu opfordre alle interesserede nævnsmedlemmer til at reservere de pågældende dage samt til at overveje egen transport samt drøfte eventuel fællestransport til og fra Aalborg med kollegaerne i skatteankenævnet.

 

 

 

Ankecentrets samlede beretning for skatteankenævnene

På bestyrelsesmødet i FDS den 18. juni 2008 orienterede ankechef Bent Madsen om Ankecentrets arbejde med beretning om skatteankenævnenes virksomhed i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2007. Den 26. juni 2008 har FDS modtaget den endelige beretning med blandt andet følgende supplerende bemærkninger.

 

I beretningen, der bl.a. bygger på de enkelte, lokale skatteankenævns egne afrapporteringer, redegøres nærmere for nævnenes værdigrundlag, opgaveportefølje og sagsbehandling.

 

Tilgangen af sager til skatteankenævnene har i beretningsperioden været væsentlig lavere end i tidligere perioder. Tilgangen i kalenderåret 2007 udgør således omkring en tredjedel af tilgangen i 2005.

 

Nogle nævn har overtaget store beholdninger af sager fra tidligere nævn og har således i perioden behandlet en del ældre sager. Ved beretningsperiodens udløb var nævnene tæt på at få "ryddet op" i disse ældre sager.

 

I knap 40 % af de sager skattenævnene har afgjort, har klager fået fuldt eller delvist medhold.

 

Det er muligt at se beretningen på FDS's hjemmeside (www.fds.dk) som link til dette nyhedsbrev.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

 

Richard Petersen

 

                                                                                                              Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top