Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Nyhedsbrev omhandlende opfølgning på årsmøde 2008, ændring af skatteforvaltningsloven, Folketingets Ombudsmands undersøgelse i 2 skatteankenævn, Formands- og næstformandsmøde i 2009 samt årsmøde 2009.


Opfølgning på årsmøde 2008

På bestyrelsesmødet den 3. december 2008 fulgte FDS' bestyrelse op på årsmødet 2008. Bestyrelsen havde i den forbindelse en deltaljeret debat af tilbagemeldingerne fra gruppedrøftelserne på årsmødets 2. dag. Specielt følgende tilbagemeldinger fra grupperne blev drøftet:

·        Gruppe 2
Kan der gøres noget ved, at et medlem konstant melder afbud til skatteankenævnets møder, men lige inden 6 måneders fristen i skatteforvaltningslovens § 6, stk. 5 udløber, deltager den pågældende i et nævnsmøde for derefter igen at melde afbud til efterfølgende møder?

Bestyrelsens umiddelbare svar til spørgsmålet var nej, men bestyrelsen vil overveje om det skal være en FDS-målsætning at arbejde for en vederlagsmodel, der bedre kan påvirke adfærden i den ønskede retning.

·        Gruppe 3
Kommunikationen fra bestyrelsen
til ankenævnenes medlemmer bør styrkes væsentligt. Der var kritiske røster omkring lovforslag L43 (skatteforvaltningsloven). Her mente deltagere i gruppe 3, at FDS' bestyrelse, burde have inddraget alle nævnsmedlemmer (f.eks. et fællesmøde), inden der blev sendt høringssvar til Skatteministeriet.

Bestyrelsen var i den aktuelle sag ikke enig i, at en direkte inddragelse af medlemsnævnene ville have været befordrende for sagens behandling.

·        Gruppe 4
Honorar for medlemskab af skatteankenævn modregnes i efterlønnen
. Det bør rejses.

Bestyrelsen drøftede FDS' tidligere henvendelser til såvel den nuværende som den foregående regering om denne problemstilling og den som følge heraf konstaterede helt brede politiske modvilje mod at ændre i det gældende regelsæt for efterlønsmodtagere. Bestyrelsen fandt derfor ikke noget formål i på ny at rejse problemstillingen overfor beskæftigelsesministeren.

·        Gruppe 4 og 7
SKATs digitalisering
Deltagere i grupperne var meget bekymrede for de borgere, der ikke umiddelbart har adgang til digitalt udstyr og/eller som ikke har indsigt nok til at bruge det og måske heller aldrig får det. Hvordan skal de få deres selvangivelse, årsopgørelse, forskudsregistrering mv. at se?

Bestyrelsen fandt bekymringen relevant, men var af den opfattelse, at det ikke er en sag der ligger inden for FDS' arbejdsfelt.

·        Gruppe 10
Drøftelse af hvad FDS' kontantbeholdning skal bruges til.

Overordnet set ønskes pengene brugt - og herunder til uddannelse - ikke mindst til nye medlemmer

Bestyrelsen er fortsat af den opfattelse, at de løbende udgifter i forhold til foreningens og skatteankenævnenes drift i videst muligt omfang skal finansieres over Ankecentrets budget og at FDS' egne midler skal reserveres til eventuelle aktiviteter, der ligger uden for budgettets rammer.

Ændring af skatteforvaltningsloven mv. - L 43 vedtaget

Den 18. december 2008 har Folketinget 3. behandlet og vedtaget skatteministerens forslag til ændring af skatteforvaltningsloven mv. (L 43).

Vedtagelsen medfører en række ændringer med virkning fra 1. januar 2009 i reglerne om ankenævnsmedlemmer herunder navnlig regler om:

·        at kommunalbestyrelser kun skal indstille én person til hver plads som ankenævnsmedlem og én til pladsen som suppleant for denne, og at de pågældende fordeles på politiske grupperinger ved hjælp af den d´Hondtske metode (forholdstalsvalg),

·        at skatteministeren undtagelsesvis skal kunne undlade at udnævne en indstillet person,

·        at kommunalbestyrelserne ikke længere skal angive, hvilke kompetencer personer indstillet til et ankenævn besidder,

·        at ankenævnsmedlemmer skal kunne meddeles orlov,

·        at skatteministeren undtagelsesvis kan tilbagekalde udnævnelsen af et ankenævnsmedlem

·        at suppleanten umiddelbart får sæde i ankenævnet ved medlemmets udtræden

Endvidere er skatteministeren blevet bemyndiget til at oprette fælles skatte- og vurderingsankenævn. Det er efter det oplyste ministerens hensigt at udnytte denne bemyndigelse til som et forsøg at oprette et fælles skatte- og vurderingsankenævn på Bornholm i funktionsperioden 2010-14.

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at skatteministeren i øvrigt lægger op til følgende ændringer:

·        Med et uændret antal skatteankenævn (30) påtænkes en betydelig reduktion af antallet af skatteankenævnsmedlemmer med virkning fra starten af næste funktionsperiode (1. juli 2010).

Med baggrund i den aktuelle sagstilgang til skatteankenævnene påtænker skatteministeren en reduktion fra de nuværende 462 til 247 medlemmer (reduktion på 46,5 %).

Ministeren forventes først i efteråret 2009 at træffe den endelige beslutning om skatteankenævnenes størrelse i næste funktionsperiode.

·        Antallet af skatteankenævnssekretariater reduceres fra de nuværende 15 til 9. Efter omstruktureringen vil der være ankenævnssekretariater i følgende byer: København, Albertslund, Helsingør, Vordingborg, Toftlund, Kolding, Silkeborg, Ringkøbing og Frederikshavn.

Folketingets Ombudsmands undersøgelse vedrørende sagsbehandlingstiden i 2 skatteankenævn

Folketingets Ombudsmand har ultimo november 2008 afgivet endelige rapporter i sine egen driftsundersøgelser af sagsbehandlingstiden hos henholdsvis Skatteankenævn Vendsyssel og Skatteankenævn Lolland-Falster.

./.           Til orientering er konklussionen for hver af de 2 undersøgelser vedlagt.

Formands- og næstformandsmøde den 27. marts 2009 i Odense

På bestyrelsesmødet den 3. december 2008 blev det besluttet, at der i lighed med 2007 og 2008 skal afholdes formands- og næstformandsmøde i foråret 2009.

Bestyrelsen har besluttet at afholde formands- og næstformandsmødet fredag den 27. marts 2009, kl. 10-16 på Hotel H. C. Andersen, Odense. Bestyrelsen skal derfor allerede nu opfordre alle formænd og næstformænd til at reservere denne dag. Indbydelse og tilmelding vil ske elektronisk via mail direkte til samtlige formænd og næstformænd. Indbydelsen forventes udsendt pr. mail i løbet af februar, når det endelige program for dagen er fastlagt.

Følgende emner vil efter de foreløbige planer indgå i programmet: skatteankenævnene efter ændringen af skatteforvaltningsloven (L 43) og opfølgning på Skattereformkommissionens anbefalinger ved kommissionens formand Carsten Koch.

Årsmøde den 20.-21. september 2009 i Aalborg

I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at der afholdes årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center søndag-mandag den 20.-21. september 2009. Bestyrelsen skal derfor allerede nu opfordre alle nævnsmedlemmer til at reservere disse dage.

Efterfølgende er bestyrelsen blevet gjort opmærksom på, at de reserverede datoer kolliderer med Dansk Folkepartis årsmøde den 19.-20. september 2009 i Herning.

I bestyrelsen er der enighed om, at FDS i videst muligt omfang skal undgå tidsmæssigt sammenfald mellem foreningens årsmøder og de politiske partiers lands-/årsmøder.

De alternative mulige datoer i Aalborg for afholdelse af årsmødet, enten i skolernes efterårsferie (13.-14. oktober) og den 1.-2. november (mindre end 3 uger før kommunalvalget), har bestyrelsen ikke fundet var tilfredsstillende.

Efter drøftelse i bestyrelsen fandt man, at det erfaringsmæssigt ville være yderst vanskeligt på nuværende tidspunkt at finde alternative og velegnede mødesteder. Især behovet for de mange, separate mødelokaler volder som regel problemer, ligesom de fleste alternativer for længst ville være booket for 2009. På den baggrund valgte bestyrelsen at fastholde de planlagte og reserverede datoer for årsmødet den 20.-21. september 2009 i Aalborg Kongres og Kultur Center.

For imidlertid at afbøde de uheldige virkninger af det tidsmæssige overlap mellem Dansk Folkepartis og FDS' årsmøde dette år besluttede bestyrelsen at gennemføre følgende, ekstraordinære tiltag i forbindelse med årsmødet i 2009:

·        Årsmødets starttidspunkt på 1. dagen udskydes i forhold til tidligere.

·        Årsmødets generalforsamlingsdel (beretning og partigruppemøder) programsættes til årsmødets 2. dag.

·        Potentielle samtidige årsmødedeltagere i Dansk Folkepartis og FDS' årsmøder tilbydes fælles bustransport fra Herning til Aalborg.

Bestyrelsen har hermed søgt i muligt omfang at imødekomme de betænkeligheder, som Dansk Folkepartis repræsentant i bestyrelsen har fremført, og ser frem til at se alle til et godt årsmøde.

 

Med venlig hilsen

 

Richard Petersen   /

                        Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top