Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Nyhedsbrev omhandlende udnævnelse af skatteankenævnsmedlemmer og konstituering af de nye nævn samt årsmøde 2010 den 31. oktober - 1. november 2010 i Aalborg.


Udnævnelse af skatteankenævnsmedlemmer og konstituering af de nye nævn

FDS' bestyrelse drøftede på bestyrelsesmødet den 9. februar 2010 tidsplan og procedure for udpegelse og konstituering af de nye nævn, der har funktionsperiode fra 1. juli 2010 til 30. juni 2014.

 

FDS og Ankecentret har modtaget en række henvendelser om tidsplanen for at få de nye nævn sammensat og funktionsdygtige til den 1. juli 2010.

 

I disse dage modtager Ankecentret de sidste indberetninger fra kommunerne med indstilling af kandidater til posterne som nævnsmedlemmer og suppleanter for disse.

 

I perioden frem til medio april vil de indstillede kandidater blive gennemgået for at afklare, om de pågældende personer opfylder betingelsen om valgbarhed til kommunalbestyrelsen, samt om der er grundlag for, at skatteministeren undlader at udnævne en indstillet kandidat. Det kan f.eks. være, hvis en kandidat er ansat i SKAT, er i restance og misligholder en indgået betalingsaftale, mangler at aflevere selvangivelse, eller kandidaten i forudgående periode er udtrådt af nævnet på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder. Kommunalbestyrelsen vil i givet fald blive anmodet om at indstille en anden kandidat.

 

Den samlede endelige liste over indstillede kandidater vil efter planen blive forelagt for skatteministeren til godkendelse i uge 16.

 

Primo maj forventes udnævnelsesbreve udsendt til nævnsmedlemmer og suppleanter. Tidsplanen for udnævnelsen af de ny ankenævnsmedlemmer er tilgængelig på FDS' hjemmeside: www.fds.dk.

 

Ankenævnssekretariaterne vil herefter tage kontakt til det medlem af det enkelte nye nævn, der skal indkalde til nævnets konstituerende møde. Indkaldelsen skal foretages af det medlem, der har længst anciennitet i det pågældende nævn. Hvis flere medlemmer har lige lang anciennitet i nævnet, er det det ældste af de pågældende medlemmer, der skal forestå indkaldelsen.

 

Indkaldelse og afholdelse af konstituerende møder i de enkelte ankenævn forventes herefter at finde sted i løbet af juni måned.

 

FDS har taget initiativ til at få udarbejdet en revideret udgave af introduktionshæftet "Skatteankenævnet - et redskab for nævnets medlemmer", så det kan være klart til de nye ankenævnsmedlemmer inden starten på funktionsperioden 1. juli 2010.

 

Introduktionshæftet vil endvidere blive fulgt op af uddannelsesinitiativer i forhold til de nye ankenævnsmedlemmer efter sommerferien 2010.

 

 

 

Årsmøde den 31. oktober - 1. november 2010 i Aalborg

I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at der afholdes årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center søndag-mandag den 31. oktober - 1. november 2010.

 

På årsmødet skal der blandt andet vælges bestyrelse for perioden 2010-14. Det endelige program for årsmødet forventes at foreligge inden starten på den nye funktionsperiode 1. juli 2010.

 

Bestyrelsen opfordrer alle nævnsmedlemmer, der forventer at fortsætte i nævnet efter 1. juli, til allerede nu at reservere disse dage.

 

 

  

Med venlig hilsen

 

 

 

Richard Petersen

                            /    Jim Bengtsen

 

Tilbage | Til Top