Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé

Nyhedsbrev nr. 2/2010 omhandlende udnævnelse af medlemmer og suppleanter for perioden 1. juli 2010 til 30. juni 2014, årsmøde 2010 samt afskedshilsen fra bestyrelsen.

 


Udnævnelse af skatteankenævnsmedlemmer og konstituering af de nye nævn.

I fortsættelse af orienteringen fra Nyhedsbrev nr. 1/2010 af 15. februar 2010 kan det oplyses, at skatteministeren den 9. maj 2010 har godkendt sammensætningen af de nye nævn for perioden 1. juli 2010 - 30. juni 2014.

Ankecentret har den 11. maj 2010 udsendt udnævnelsesbreve til alle nye nævnsmedlemmer og suppleanter.

Ankenævnssekretariaterne vil i nærmeste fremtid tage kontakt til det medlem af det enkelte nye nævn, der skal indkalde til nævnets konstituerende møde. Indkaldelsen skal foretages af det medlem, der har længst anciennitet i det pågældende nævn. Hvis flere medlemmer har lige lang anciennitet i nævnet, er det det ældste af de pågældende medlemmer, der skal forestå indkaldelsen.

Indkaldelse og afholdelse af konstituerende møder i de enkelte ankenævn forventes herefter at finde sted i løbet af juni måned.

FDS har fået udarbejdet en revideret udgave af det tidligere introduktionshæfte "Skatteankenævnet - Arbejdsredskab for nævnets medlemmer". Det nye introduktionshæfte "Skatteankenævnet - en introduktion" vil blive fremsendt til ankenævnssekretariaterne, så det så vidt muligt kan være klar til udlevering til medlemmerne af de nye ankenævn i forbindelse med de konstituerende møder.

Introduktionshæftet vil endvidere blive fulgt op af uddannelsesinitiativer i forhold til nye ankenævnsmedlemmer efter sommerferien 2010.

 

Årsmøde den 31. oktober - 1. november 2010 i Aalborg

I lighed med sidste år har bestyrelsen besluttet, at der afholdes årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center søndag-mandag den 31. oktober - 1. november 2010.

På årsmødet skal der som tidligere omtalt blandt andet vælges bestyrelse for perioden 2010-2014. Der vil endvidere være lejlighed til at komme i dialog med skatteminister Troels Lund Poulsen. Det endelige program for årsmødet forventes at foreligge inden starten på den nye funktionsperiode 1. juli 2010.

Bestyrelsen opfordrer alle nævnsmedlemmer, der er udnævnt til at fortsætte nævnsarbejdet efter 1. juli, til at reservere de pågældende dage, hvis dette ikke allerede er sket.

 

Afslutning på første periode med statslige skatteankenævn

Her hvor tiden nærmer sig for afslutningen af den første periode med statslige skatteankenævn, vil bestyrelsen benytte lejligheden til at sige alle nævnsmedlemmer og sekretariatsmedarbejdere en stor tak for samarbejdet og indsatsen i de seneste 4 år.

Bestyrelsen har planlagt at evaluere ankenævnenes og FDS' indsats i indeværende funktionsperiode på et bestyrelsesseminar medio juni 2010.

På årsmødet den 31. oktober - 1. november 2010 vil de nye nævn blive præsenteret for resultatet af bestyrelsens evaluering samt få præsenteret de eventuelle nye initiativer, der måtte blive et resultat af denne evaluering.

 

Med venlig hilsen

 

Richard Petersen   /   Jim Bengtsen

 

Tilbage | Til Top