Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrev omhandlende årsmøde 2011 samt markeringen af foreningens 100-års jubilæum.

Årsmøde 2011

FDS har den 21. og 22. august 2011 afholdt årsmøde i København. I årsmødet deltog ca. 190 repræsentanter fra FDS' 30 medlemsnævn.

Årsmødet blev dels anvendt til at afholde foreningens ordinære generalforsamling og dels til at markere foreningens 100 års jubilæum.

Jubilæet blev fejret med en modtagelse på Københavns Rådhus. Foreningen har desuden, i samarbejde med Told- og Skattehistorisk Selskab, udgivet en jubilæumsbogen " Vi agter.....fra torskegilder til klageportal".

Generalforsamlingen

Med udgangspunkt i dagsordenen for generalforsamlingen blev der truffet følgende beslutninger:

1. Valg af dirigent
Efter indstilling fra bestyrelsen valgte generalforsamlingen FDS' næstformand Bjarne Petersen som dirigent.

2. Beretning for foreningens virksomhed
FDS' formand Richard Petersen aflagde beretning for foreningens virksomhed siden årsmødet i november 2010. Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Beretningen er offentliggjort på FDS' hjemmeside, og kan ses her.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for regnskabsperiode afsluttet siden sidste ordinære generalforsamling
FDS' formand Richard Petersen fremlagde det reviderede regnskab for 2010. Regnskabet blev godkendt.

4. Offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsens sammensætning er uændret.

5. Valg af revisorer.
De i 2010 valgte revisorer fortsætter.

6. Eventuelt
Generalforsamlingen behandlede ikke noget under punktet eventuelt.

Årsmødet i øvrigt

På årsmødets konferencedel var der følgende indlæg:

 • Skatteminister Peter Christensen
  Ministerens talepapir kan ses her.
 • Lægfolk i skatteforvaltningen i 100 år
  Professor dr.jur. Jan Pedersen, Aarhus Universitet.
 • Fremtidens skattevæsen
  Professor lic.polit. Michael Møller, Copenhagen Business School.
 • Udsendelse af pressemeddelelse
  Forud for årsmødet, udsendte bestyrelsen en pressemeddelelse om afholdelsen af årsmødet, den kan ses her.

  Med venlig hilsen

  Richard Petersen / Inge Dyrbye

  Tilbage | Til Top