Foreningen af Danske Skatteankenævn   Visning af billede: sk_anke_3_bund
 Til Forsiden   |   E-mail   |   Adresse
 
 
Resumé
Nyhedsbrevet omhandler Handlingsplan 2010, Uddannelsesaktiviteter, Formands- og næstformandsmøde, Besluttende led, Syn og skøn, Aktindsigt i skatteankenævnsmedlemmers forhold samt Årsmøde 2007.

Handlingsplan 2010

FDS’ bestyrelse har på sit møde den 30. januar 2007 godkendt vedlagte handlingsplan for den resterende del af skatteankenævnenes og bestyrelsens funktionsperiode, der udløber medio 2010. 

Handlingsplanes langsigtede udviklingsmål såvel som de mere kortsigtede driftsmål tager udgangspunkt i en beskrivelse dels af skatteankenævnenes mission, vision og værdigrundlag, dels de opgaver, udviklingstendenser og udfordringer, som bestyrelsen vurderer, vil få størst betydning i indeværende funktionsperiode.

Uddannelsesaktiviteter

FDS har med hjælp fra ankenævnssekretariaterne gennemført en undersøgelse af de aktuelle uddannelsesbehov specielt i forhold til nye skatteankenævnsmedlemmer, der ikke havde mulighed for at deltage i årsmøde 2006 som for gruppen af formænd og næstformænd.

Undersøgelsen viste, at der på landsplan var en mindre gruppe ”nye” skatteankenævnsmedlemmer, der udtrykte ønske om en grundlæggende uddannelse i lighed med den, der blev tilbudt på årsmøde 2006. I lyset dels af gruppens relativt beskedne størrelse, dels konstateringen af, at der løbende sker en ikke ubetydelig udskiftning af nævnsmedlemmer som følge af flytning, dødsfald mv. besluttede bestyrelsen at udskyde tilbuddet om et særligt uddannelsestilbud til nye ankenævnsmedlemmer fra 2007 til 2008.

Undersøgelsen viste endvidere, at interessen for et særligt uddannelsesinitiativ i forhold til gruppen af formænd og næstformænd var relativt stor. Bestyrelsen har på den baggrund taget initiativ til afholdelse af et formands- og næstformandsmøde, der ud over undervisning med særlig fokus på færdigheder af værdi for varetagelsen af mødeledelsesopgaver i skatteankenævnsregi vil omhandle en række andre emner af betydning for det aktuelle arbejde i såvel skatteankenævn som FDS. Rammerne for formands- og næstformandsmødet er nærmere beskrevet nedenfor.

Formands- og næstformandsmøde

Der afholdes formands- og næstformandsmøde den 17.-18. april 2007 i Odense Congress Center. Mødet vil starte med frokost kl. 12.00 tirsdag den 17. april 2007 og afsluttes med frokost kl. 12.00 onsdag den 18. april 2007.

Bestyrelsen opfordrer alle formænd og næstformænd, der har mulighed for det til at afsætte tid i kalenderen til at deltage i formands- og næstformandsmødet.

Der arbejdes aktuelt med at sammensætte et relevant program for mødet med udgangspunkt i emner som:

  • Mødeledelse
  • Nye rammer for arbejdet i skatteankenævnet (syn og skøn)
  • Anvendelse af besluttende led
  • Skriftlig kommunikation med klager
  • Tilrettelæggelse af årsmøde 2007 – herunder drøftelse af behovet for en eventuel justering af FDS’ vedtægter

På mødets anden dag vil der være mulighed for at komme i dialog med retssikkerhedschef Margrethe Nørgaard om de retssikkerhedsmæssige initiativer, der er i støbeskeen for skatteministerens ressortområde.

Når det endelig program er fastlagt, vil der blive sendt indbydelser til formænd og næstformænd i FDS’ 30 medlemsnævn.

Besluttende led

I forlængelse af årsmøde 2006 blev der taget initiativ til at gennemføre en nærmere undersøgelse af skatteankenævnenes udnyttelse af mulighederne for at organisere arbejdet ved hjælp af besluttende led.

Bestyrelsen har på sit møde den 30. januar 2007 drøftet resultatet af den gennemførte undersøgelse. Undersøgelsen viste, at der blandt medlemsnævnene var udvist en betydelig kreativitet i bestræbelserne på - ud fra de lokale forhold - at finde en hensigtsmæssig og praktisk måde at organisere arbejdet på.

Undersøgelsen efterlod imidlertid også en fornemmelse af, at man ikke alle steder har været tilstrækkelig opmærksom på såvel de muligheder som begrænsninger regelsættet i skatteforvaltningsloven og forretningsordenen sætter for organiseringen af arbejdet i besluttende led.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at udarbejde vedlagte vejledning. Ud over at indeholde en ”oversættelse” af de centrale elementer i regelsættet indeholder vejledningen en række anbefalinger fra FDS - specielt på områder, hvor regelsættet giver anledning til fortolkningsmuligheder.

Syn og skøn

Med en ændring af skatteforvaltningsloven den 20. december 2006 er adgangen til at få udmeldt syn og skøn i skattesager udvidet til med virkning fra 1. januar 2007 også at omfatte klagesager ved skatteankenævnene. Skatteministeren har på det grundlag den 24. januar 2007 udstedt vedlagte bekendtgørelse til ændring af forretningsorden for skatteankenævn. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. februar 2007.

Med henblik på at give medlemsnævnene en foreløbig orientering om det ændrede regelsæt og betydningen heraf for arbejdet i skatteankenævnene, har FDS udarbejdet vedlagte notat. Notatet bygger hovedsageligt på erfaringerne fra Landsskatterettens arbejde med syn og skøn.

Som tidligere omtalt planlægger FDS at gøre syn og skøn til et af temaerne for det forestående formands- og næstformandsmøde.

Aktindsigt i skatteankenævnsmedlemmers forhold

FDS’ bestyrelse blev på sit møde den 30. januar 2007 orienteret om, at en konkret sag har givet Ankecentret anledning til at få afklaret spørgsmålet om aktindsigt i nævnsmedlemmers forhold.

Det fremgår ikke direkte af offentlighedsloven eller forvaltningsloven, hvordan sager om aktindsigt i de af skatteministeren udpegede nævnsmedlemmers forhold skal håndteres.

Den pågældende anmodning om aktindsigt kommer fra en borger, der havde en klage til behandling i et skatteankenævn. Borgeren bad om aktindsigt i skatteankenævnsmedlemmernes forhold, jf. offentlighedsloven. Der blev søgt aktindsigt i nævnsmedlemmernes alder, bopæl (by), stillingsbetegnelse, uddannelse, politisk tilknytningsforhold og hvem der havde udpeget den enkelte til nævnet.

På baggrund af den konkrete henvendelse er det nu aftalt med Skatteministeriet, at Ankecentret som første instans besvarer henvendelser vedrørende aktindsigt på nævnsmedlemmer. Besvarelser vil blive givet efter samme retningslinier som anvendes ved besvarelser om anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven i personalesager i SKAT. I det konkrete tilfælde vil der således blive givet oplysninger om hvilken kommune, der har indstillet, stillingsbetegnelse i nævnet og hvem der har udpeget samt oplyst om politisk tilhørsforhold.

Et eventuelt afslag på aktindsigt vil blive afgivet med klageadgang til Skatteministeriet.

Ankecentret vil i forbindelse med en senere revision af forretningsorden for skatteankenævn, undersøge muligheden for at få proceduren omkring aktindsigt indarbejdet heri.

Den her beskrevne procedure er tiltrådt af skatteministeren.

Årsmøde 2007

På bestyrelsesmødet den 30. januar 2007 blev det besluttet, at årsmøde 2007 afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center den 28.-29. oktober 2007.

Med venlig hilsen

Bent Løvschal        /        Jim Bengtsen

Tilbage | Til Top